TUNTUTAN CIPAA 2012 - NOTIS ADJUDIKASI

CIPAA kelantan

PERMULAAN ADJUDIKASI CIPAA MELALUI NOTIS ADJUDIKASI

1. Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (CIPAA) telah memberikan hak kepada Pihak yang Menuntut untuk memulakan proses Adjudkasi terhadap Responden apabila Responden:

(a) Responden, melalui Respons Pembayaran, telah menafikan keseluruhan Tuntutan Pembayaran yang di buat terhadapnya;

(b) Responden, melalui Respons Pembayaran, telah menafikan sebahagian daripada Tuntutan Pembayaran yang di buat terhadapnya; atau

(c) Responden tidak memfailkan sebarang Respons Pembayaran yang memberi maksud bahawa keseluruhan Tuntutan Pembayaran adalah dinafikan.

2. Setelah tamat tempoh penyerahan Respons Pembayaran oleh Responden, atau tempoh masa untuk Responden menyerahkan Respons Pembayaran telah luput dan Responden masih gagal memfailkan Respons Pembayaran (keadaan c), maka Pihak yang Menuntut kini berhak untuk merujuk pertikaian kepada proses Adjudikasi selaras dengan peruntukan CIPAA.

3. Untuk merujuk pertikaian kepada proses Adjudikasi, Pihak yang Menuntut (ataupun Responden), hendaklah menyedia dan menyerahkan satu dokumen yang dinamakan sebagai Notis Adjudikasi

4. Notis Adjudikasi adalah sejenis notis bertulis tentang Adjudikasi yang perlu mengandungi, di antara lainnya, sifat dan perihal pertikaian dan remedi/pembayaran yang diminta berserta dengan dokumen-dokumen sokongan yang ingin digunakan.

5. Notis Adjudikasi ini perlu diserahkan kepada Responden. Penyerahan ini bertujuan untuk memberikan makluman kepada pihak Responden bahawa Pihak yang Menuntut berhasrat untuk memulakan prosiding Adjudikasi. 

6. Penyerahan Notis Adjudikasi ini amatlah penting kerana ia memberi isyarat bahawa tempoh masa-tempoh masa yang perlu ditepati oleh kesemua pihak termasuk Adjudikator bagi setiap proses seterusnya telahpun bermula.

7. Sesalinan Notis Adjudikasi ini juga perlu diserahkan kepada pihak AIAC.

8. Perkara utama yang tidak boleh diambil mudah sewaktu fasa Notis Adjudikasi ini adalah proses penyerahan Notis Adjudikasi. Ini kerana pematuhan cara penyerahan selaras dengan ketetapan undang-undang boleh dianggap sebagai mandatori. 

9. S.38 Akta telah memberikan panduan yang jelas berkenaan dengan bagaimana cara dan proses penyerahan ini boleh dibuat. Hubungi kami untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan lanjut.


CIPAA kelantan

 

0 Komentar